แบบประเมิน

ปีการศึกษา 2559

kpi 3.2-แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 5 ด้าน
kpi 3.3-แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา) 59
kpi 4.3-แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร 59
kpi แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการบริการ ระดับคณะ-59
qa_14 -แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต (แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558)
แบบฟอร์มรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ

 

ปีการศึกษา 2560

kpi 3.2-แบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา 5 ด้าน
kpi 3.3-แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร (สำหรับนักศึกษา) 60
kpi 4.3-แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตร 60
kpi แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการบริการ ระดับคณะ-60
qa_14 -แบบประเมินคุณภาพบัณฑิต (แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559) 
แบบฟอร์มรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ