คณะกรรมการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เป็นรองประธานกรรมการ
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นกรรมการ
4.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นกรรมการ
5.  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  เป็นกรรมการ
6.  ผู้ช่วยคณบดีทุกด้าน  เป็นกรรมการ
7.  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์  เป็นกรรมการ
8.  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  เป็นกรรมการ
9.  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง  เป็นกรรมการ
10.  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์  เป็นกรรมการ
11.  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  เป็นกรรมการ
12.  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นกรรมการ
13.  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการ
14. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  เป็นกรรมการ
15. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  เป็นกรรมการ
16. นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด  เป็นกรรมการและเลขานุการ
17. นางสาวศศิวิมล ธนะมูล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. นายพงษ์พิษณุ บุญน่วม  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

 1. คณะกรรมการอำนวยการ

1. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน  เป็นรองประธานกรรมการ
3.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นกรรมการ
4.  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นกรรมการ
5.  หัวหน้าสำนักงานคณบดี  เป็นกรรมการ
6.  ผู้ช่วยคณบดีทุกด้าน  เป็นกรรมการ
7.  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์  เป็นกรรมการ
8.  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  เป็นกรรมการ
9.  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง  เป็นกรรมการ
10.  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์  เป็นกรรมการ
11.  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  เป็นกรรมการ
12.  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นกรรมการ
13.  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการ
14. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า  เป็นกรรมการ
15. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  เป็นกรรมการ
16. นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด  เป็นกรรมการและเลขานุการ
17. นายพงษ์พิษณุ บุญน่วม  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษาและติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 2. คณะกรรมที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

1. นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด  เป็นประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริจันทร์ ตาใจ  เป็นกรรมการ
3.  นางสาวรวินิภา ศรีมูล  เป็นกรรมการ
4.  นางสาวศศิวิมล ธนะมูล  เป็นกรรมการ
5.  นายพงษ์พิษณุ บุญน่วม  เป็นกรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา ชี้แจงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารตามตัวชี้วัด และแนวทางการจัดทำรูปเล่มเพื่อรอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

3. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

1. นางสาววรรณศิริ หิรัญเกิด เป็นที่ปรึกษา
2. นางสาวศศิวิมล ธนะมูล เป็นประธานกรรมการ
3.  นางสาวจันทนี ทับทิมทอง  เป็นกรรมการ
4.  นายสมโภชน์ สนธิโยธิน  เป็นกรรมการ
5.  นางสาวธัญวลัย วรรณทนะ  เป็นกรรมการ
6. นางขวัญชนก อังศุสิงห์  เป็นกรรมการ
7. นางสาวธัญญรัตน์ ธรรมเกษร  เป็นกรรมการ
8. นางสาวผกามาศ คร่องยุทธ  เป็นกรรมการ
9. นางสาวปรารถนา จิตเร็ว  เป็นกรรมการ
10. นางสาวสุกัญญา ละสะมัน  เป็นกรรมการและเลขานุการ
11. นายพงษ์พิษณุ บุญน่วม  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่  ดำเนินงานจัดเตรียมข้อมูล และเอกสารตามตัวชี้วัด จัดทำเป็นรูปเล่ม และรอรับการตรวจประเมินในระดับคณะ


คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

 

1. 1. รองคณบดีวิฝ่ายวิชาการและวิจัย   เป็นประธานกรรมการ
2. 2. ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพ    เป็นรองประธานกรรมการ
3.  3. นางสาวนิภาพร คังคะวิสุทธิ์  หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร เป็นกรรมการ
4.  4. นางสาวสรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์  หลักสูตรเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ  เป็นกรรมการ
5.  5. นางนฤมล เวชกูล  หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เป็นกรรมการ
6.  6. นางสาวพัชรา บำรุง  หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการ
7.  7. นางสาวยุพา บุญมี  หลักสูตรประมง  เป็นกรรมการ
8.  8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา ไชยช่วย  หลักสูตรพืชศาสตร์  เป็นกรรมการ
9.  9. นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณโพธิ์ศรี  หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ  เป็นกรรมการ
10.  10. นางสาวบุณฑริกา สุมะนา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  เป็นกรรมการ
11.  11. นายวัชนะชัย จูมผา  หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหการ  เป็นกรรมการ
12.  12. นางสาวขวัญจิต ออกเวหา หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า  เป็นกรรมการ
13.  13. นายบุญฤทธิ์ บัวระบัติ  หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล  เป็นกรรมการ
14. 14. นางขวัญชนก อังศุสิงห์    เป็นกรรมการและเลขานุการ
15. 15. นางสาวศศิวิมล ธนะมูล    เป็นกรรมการและเลขานุการ
16. 16. นายพงษ์พิษณุ บุญน่วม   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่  ดำเนินงานจัดเตรียมข้อมูล และเอกสารตามตัวชี้วัด จัดทำเป็นรูปเล่ม และรอรับการตรวจประเมินในระดับหลักสูตร