การประเมินคุณภาพภายใน

รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558
รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานผลการประเมินคุณภาพ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2558
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ปีการศึกษา 2559