ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงประฏิบัติการ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงประฏิบัติการ "สร้างอาชีพเสริมแก่สมาชิกและครอบครัว" ปี2561[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • ประชาสัมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "Save Me No Tip" เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวักจันทบุรี ปร... ประชาสัมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ "Save Me No Tip" เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวักจันทบุรี ประจำปี 2561[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ[อ่าน : 25 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[อ่าน : 32 ครั้ง]
แจ้งเวียน/ประกาศ ดู แจ้งเวียน/ประกาศทั้งหมด
 • ขอเชิญเป็นเจ้าภาพโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม สำหรับอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การส่งสริมจริยธรรม คุณธรรม ในสังคมไทย ด้วยการเทศมหาชาติฯ[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • เชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาในหัวข้อ เชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาในหัวข้อ "ระบบงบประมาณภายใต้การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของไทย"[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจรณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจรณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย.[อ่าน : 22 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกาย-สุขภาพจิตของสมาชิก ปี2561 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมนาให้ความรู้ด้านสุขภาพกาย-สุขภาพจิตของสมาชิก ปี2561[อ่าน : 19 ครั้ง]
ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการเตรียมความพร้อมด้านพื้น...

โครงการเตรียมความพร้อมด้านพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 48 ครั้ง]

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริ...

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมนักศึกษาฯ [อ่าน : 90 ครั้ง]

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 77 ครั้ง]

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในมหามง...

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในมหามงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ... [อ่าน : 36 ครั้ง]

โครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับ...

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านจังหว้ดจันทบุรี [อ่าน : 73 ครั้ง]

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใ...

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเทคโน... [อ่าน : 40 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ...

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 111 ครั้ง]

โครงการเทคนิคการจำหน่ายสินค้าเ...

โครงการเทคนิคการจำหน่ายสินค้าเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 #StartUpBusiness [อ่าน : 141 ครั้ง]

จดหมายข่าว ดู จดหมายข่าวทั้งหมด
 • จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์[อ่าน : 35 ครั้ง]
 • จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2561 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 2018[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 วันที่ 20 เมษายน 2561 การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ[อ่าน : 26 ครั้ง]
 • จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 วันที่ 9-10 เมษายน 2561 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่[อ่าน : 19 ครั้ง]
ข่าวรับสมัครงาน ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน[อ่าน : 136 ครั้ง]
 • บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รับสมัครพนักงาน กว่า 20 ตำแหน่ง บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รับสมัครพนักงาน กว่า 20 ตำแหน่ง[อ่าน : 127 ครั้ง]
 • บริษัท เบสท์เมทัลเวอร์ค จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง : วิศวกร[อ่าน : 107 ครั้ง]
 • บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน ด่วน! ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร[อ่าน : 118 ครั้ง]
 • บริษัท พรีเมี่ยม เวท จำกัด (เลี่ยงไก่ในเครือคาร์กิล) รับสมัครงาน ตำแหน่ง : สัตวบาลประจำฟาร์มไก่[อ่าน : 119 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่าทั้งหมด
 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและฝึกซ้อม ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร[อ่าน : 172 ครั้ง]
 • เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC ออนไลน์ ฟรี เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC[อ่าน : 192 ครั้ง]
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[อ่าน : 140 ครั้ง]
 • ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "Rally แข่งกันให้" รุ่นที่1 ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา[อ่าน : 130 ครั้ง]
ผลงานของนักศึกษา ดู ผลงานของนักศึกษาทั้งหมด
ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโค...

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น [อ่าน : 92 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะ เกษตรราชมงคล ค...

การแข่งขันทักษะ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 256 [อ่าน : 294 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะฯ ดู กิจกรรมบริหารคณะฯทั้งหมด
โครงการเพิ่มศักยภาพวิชาชีพทางว...

โครงการเพิ่มศักยภาพวิชาชีพทางวิชาการและวิจัย [อ่าน : 28 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประ...

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการการเรียนการสอน [อ่าน : 33 ครั้ง]

การประชุมและลงพื้นที่การปลูกทุ...

การประชุมและลงพื้นที่การปลูกทุเรียนพื้นที่จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 79 ครั้ง]

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศว...

EENET2018 [อ่าน : 152 ครั้ง]

วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [อ่าน : 187 ครั้ง]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก (24 พ.ย. 2560) [อ่าน : 201 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตรผู้สำเร็จ...

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 154 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านพื้นฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 152 ครั้ง]