ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ปีภาษี2565 [อ่าน : 271 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนแต่งกายชุดผ้าไทย [อ่าน : 314 ครั้ง]
 • คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2565) [อ่าน : 316 ครั้ง]
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมห้องสมุดออนไลน์ [อ่าน : 598 ครั้ง]
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านการศึกษา โครงการ education next forum 2021 [อ่าน : 507 ครั้ง]
สายตรงคณบดี ดู สายตรงคณบดีทั้งหมด

บุคคลทั่วไป นักศึกษา บุคลากร สามารถร้องเรียนปัญหาและสิ่งอำนวยความสะดวกกับคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรได้โดยตรง [อ่าน : 1275 ครั้ง]

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมฯ

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการออกแนะแนวการศึกษา และประชาสัมพันธ์ หลักสูตรในปีการศึกษา 2567 [อ่าน : 129 ครั้ง]

แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ

เข้าร่วม OPEN HOUSE 2023 "BMS BETTER" ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 205 ครั้ง]

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ดู วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทั้งหมด
6 หลักสูตรน่าเรียน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 6 หลักสูตรที่เปิดสอนให้พวกคุณได้เลือกเรียนต่อ [อ่าน : 1010 ครั้ง]

ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
ให้การต้อนรับ บริษัทนวพลาสติก...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ให้การต้อนรับ บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรมจำกัด เป็นบริษัทในเครือ SCG เข... [อ่าน : 131 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะฯ

โดยอาทิตย์นี้เป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ สาขาเทคโนโลยีการประมงฯ [อ่าน : 149 ครั้ง]

ปศุสัตว์จันทบุรี ร่วมมือกับ คณ...

ขยายผลการเลี้ยงแมลงโปรตีนแก่เกษตรกร ลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ สร้างรายได้ในชุมชน [อ่าน : 157 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะฯ

ภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 136 ครั้ง]

ขอเข้าพบฯ

บริษัท ไทรเนอร์ยี่ คอมม์-ทีเอชเอ จำกัด ขอเข้าพบฯ [อ่าน : 176 ครั้ง]

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอุดมศึกษา [อ่าน : 144 ครั้ง]

โครงการสานสัมพันธ์ฯ

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่ความเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 245 ครั้ง]

RMUTCON 2023

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 [อ่าน : 229 ครั้ง]

วีดีทัศน์ ดู วีดีทัศน์ทั้งหมด
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ฯ

ภาพบรรยากาศปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 417 ครั้ง]

น้ำพริกเห็ดสมุนไพร

ส่วนประกอบสำคัญคือ “กระวาน” สมุนไพรท้องถิ่นแห่งเมืองจันทบูร [อ่าน : 447 ครั้ง]

น้ำพริกกะทิชอง

เมนูพื้นถิ่นของชนพื้นเมืองเดิมในจันทบุรี ที่เรียกว่า “คนชอง” [อ่าน : 1779 ครั้ง]

พิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาฯ

ภาพบรรยากาศพิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 35 [อ่าน : 403 ครั้ง]

ผลงานของนักศึกษา ดู ผลงานของนักศึกษาทั้งหมด
พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 15

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก "พะยอมเกมส์ ครั้งที่15" [อ่าน : 617 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดี

การแข่งขันโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้งกล้วยน้ำว้า [อ่าน : 636 ครั้ง]

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตรรา...

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 5 [อ่าน : 780 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย...

การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก "พะยอมเกมส์ ครั้งที่14" [อ่าน : 931 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะฯ ดู กิจกรรมบริหารคณะฯทั้งหมด
ประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 143 ครั้ง]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระ...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 137 ครั้ง]

ประชุมบุคลากรฯ

ประชุมบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 [อ่าน : 566 ครั้ง]

ประชุมคณะกรรมการประจำฯ

ประชุมคณะกรรมการประจำ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 2/2566 [อ่าน : 244 ครั้ง]

งานฟาร์ม ดู งานฟาร์มทั้งหมด
ประชุมงานฟาร์มฯ

ประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานฟาร์ม เพื่อให้การบริหารงานฟาร์มเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด [อ่าน : 127 ครั้ง]

ประชุมงานฟาร์มฯ

ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฟาร์ม เพื่อให้การบริหารงานฟาร์มเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด [อ่าน : 134 ครั้ง]

ประชุมกองทุนงานฟาร์ม

ประชุมกองทุนงานฟาร์ม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 519 ครั้ง]

แผนกเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ

แผนกไม้ผลผสมผสาน แผนกปาล์มน้ำมันพอเพียง แผนกเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนกเกษตรอินทรีย์ และแผนกทุเรียนGAP สาขาว... [อ่าน : 523 ครั้ง]

คำสั่ง คณะฯ ดู คำสั่ง คณะฯทั้งหมด
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 030/2566[อ่าน : 284 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเปิดการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 029/2566[อ่าน : 269 ครั้ง]
 • คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565 027/2566[อ่าน : 270 ครั้ง]
ประกาศ คณะฯ ดู ประกาศ คณะฯทั้งหมด
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 14[อ่าน : 456 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 12[อ่าน : 465 ครั้ง]
 • ประกาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 11[อ่าน : 448 ครั้ง]
ประกาศ มหาวิทยาลัยฯ ดู ประกาศ มหาวิทยาลัยฯทั้งหมด
 • ประกาศ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก [อ่าน : 217 ครั้ง]
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 42[อ่าน : 343 ครั้ง]
 • ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาฯ ฉบับที่ 41[อ่าน : 395 ครั้ง]
ข่าวรับสมัครงาน ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
 • รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา[อ่าน : 380 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งลูกจ้างมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง[อ่าน : 330 ครั้ง]
 • รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา[อ่าน : 320 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้ากน้าที่ห้องปฏิบัติการ[อ่าน : 575 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา[อ่าน : 594 ครั้ง]
จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ดู จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรทั้งหมด
ประจำเดือน มิถุนายน

จดหมายข่าว ปีที่ 12 ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [อ่าน : 153 ครั้ง]

ประจำเดือน พฤษภาคม

จดหมายข่าว ปีที่ 12 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [อ่าน : 181 ครั้ง]

ประจำเดือน เมษายน

จดหมายข่าว ปีที่ 12 ประจำเดือน เมษายน 2566 [อ่าน : 156 ครั้ง]

ประจำเดือน มีนาคม

จดหมายข่าว ปีที่ 12 ประจำเดือน มีนาคม 2566 [อ่าน : 148 ครั้ง]